با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

بلاگنمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی) تقسیم کنندگان : ۱- خانم / آقای : ........................ فرزند آقای ........................... به شماره ملی ...................... دارای شناسنامه شماره : ................................. صادره از : ................ متولد : ....................نسبت به ........دانگ مشاع :..................ساکن:.................................... ۲- خانم / آقای : ........................ فرزند آقای ........................... به شماره ملی ...................... دارای شناسنامه شماره : ................................. صادره از : ................ متولد : ....................نسبت به ........دانگ مشاع :..................ساکن:.................................... ۳- خانم / آقای
مشاور حقوقی   , ,
نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ...................................................
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)   ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن ....................
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی ماده ۱- طرفین قرارداد ۱-۱ انتقال دهنده ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ انتقال گیرنده  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن ....................
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲) خریدار/خریدارن  ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی   ۱- موجر:   ..................    به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان     ................     با نمایندگی طبق نامه شماره    ................     اداره مذکور ۲- مستأجر :  .................  فرزند   ................  به شناسنامه    .................   صادره از   ...............  به شماره ملی   ....................  به نشانی ............................... ۳- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره               
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه (بدون سرقفلی) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه (تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت /
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه مسکونی ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................ ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . با وکالت /
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... . ماده ۲ - موضوع قرارداد عبارتست از تملیک منافع  ...........  دانگ/دستگاه/یک باب .............   به آدرس    .......................................................      دارای پلاک ثبتی شماره   ........... 
مشاور حقوقی
نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن .............................................................. خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ................. صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ..................... ساکن..................................................................... مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ........ ........ به پلاک و شماره .................. فرعی از ......................... اصلی
مشاور حقوقی   , , , ,
نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی فروشنده : آقای / خانم  .................. فرزند :............................ بشناسنامه شماره ......... .... صادره .................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ........................................................................ خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ........................ ساکن ........................................................................ مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ................ در حد ............. به پلاک و شماره ................... به مساحت ...................
مشاور حقوقی
نمونه سند رسمی بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت فروشنده : آقای / خانم ................ ............... فرزند :.......... .......... بشناسنامه شماره ......... صادره ....................... متولد........................... به شماره ملی ............................. ساکن ........................................................... خریدار : آقای / خانم .......................... فرزند : ................... بشناسنامه شماره ................ صادره ...................... متولد ........................... به شماره ملی .............................. ساکن ........................................................ مورد معامله : تمامی ........................ یک قطعه زمین به پلاک و شماره ...........................   واقع در بخش ................ به مساحت .................. متر مربع ثبت شده تحت
مشاور حقوقی
نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ۱٫ مشخصات طرفین قرارداد ۱٫ ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می
مشاور حقوقی
قرارداد پیمانکاری حفر چاه ۱٫ مشخصات طرفین قرارداد ۱٫ ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد. ۲٫ موضوع قرارداد
مشاور حقوقی

*********************************