با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

دسته: مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی املاک در مشهد، مشاوره حقوقی در زمینه ی ملک را آموزش می دهد. با شرکت در دوره مشاوره حقوقی املاک در مشهد می توانید در این زمینه مشاوره بگیرید. تلفنی رایگان 24 ساعته شماره وکیل پایه یک دادگستری شبانه روزی و آنلاین املاک مسکن خانه آپارتمان زمین

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال مشترک و مشاع

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال مشترک و مشاع موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در […]

بیشتر بخوانید

نمونه وکالت نامه املاک واگذاری با اجاره به شرط تملیک

نمونه وکالت نامه املاک واگذاری با اجاره به شرط تملیک موکل : آقای / خانم ………………. فرزند : ………………. بشناسنامه شماره …………………. متولد …………………… صادره از ………………… به شماره ملی ……………………………………… ساکن …………………………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم ………………. فرزند : ……………….. بشناسنامه شماره ………………….. متولد …………………… صادره از ………………… به شماره ملی ……………………………………… ساکن …………………………………………………………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر […]

بیشتر بخوانید

نمونه وکالت نامه اداری برای ساختمان و رهن دادن آن

نمونه وکالت نامه اداری برای ساختمان و رهن دادن آن موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..  وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………. مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، امور اقتصادی و دارایی ، شهرداری و سازمان نظام […]

بیشتر بخوانید

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی موکل : آقای / خانم ……………………….. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………………….. وکیل : آقای / خانم : ……………………….. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… مورد وکالت : مراجعه دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، دارائی و امور اقتصادی ، شهرداری ، سازمان نظام مهندسی و  آب […]

بیشتر بخوانید

نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………. ……………………………………………  ………………………….. …………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از ………….. به شماره ملی ………. ………… ساکن ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه […]

بیشتر بخوانید

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

نمونه سند رسمی بیع زمین واگذاری مسکن و شهرسازی فروشنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی …………………………. به نمایندگی آقای / خانم ……………………  فرزند …………………. بشناسنامه شماره…………………… صادره ………………….. متولد ……………………. به شماره ملی ……………………………….. طبق معرفی نامه شماره …………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………….. فرزند ……………. بشناسنامه شماره …………. صادره ……………… متولد ……………… به شماره ملی …………………………………….. ساکن …………………………………. مورد معامله : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ………………….. متر مربع […]

بیشتر بخوانید

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول مورد معامله و حدود آن :  ……………………………………………………………………….. محدوده و مورد  ثبت ………… جلد  سند مالکیت  ثبت شده  ذیل شماره ……………………… صفحه …………………. دفتر  املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ………………… با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی  پرونده شماره …………………….  موجوده و منصوبه در مورد معامله از حق الامتیاز  و حق الاشتراک  […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده ۸۸ موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گردید : ماده ۱ – طرفین قرارداد : موجر : …………………. به مدیریت آقای ………………….. به […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی) تقسیم کنندگان : ۱- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:……………………………… ۲- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:……………………………… ۳- خانم / آقای […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

نمونه قرارداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)

نمونه قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)   ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی ماده ۱- طرفین قرارداد ۱-۱ انتقال دهنده ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ انتقال گیرنده  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری)

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی)

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی   ۱- موجر:   ………………    به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان     …………….     با نمایندگی طبق نامه شماره    …………….     اداره مذکور ۲- مستأجر :  ……………..  فرزند   …………….  به شناسنامه    ……………..   صادره از   ……………  به شماره ملی   ………………..  به نشانی …………………………. ۳- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره                […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت […]

بیشتر بخوانید
*********************************