با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

دسته: مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی املاک در مشهد، مشاوره حقوقی در زمینه ی ملک را آموزش می دهد. با شرکت در دوره مشاوره حقوقی املاک در مشهد می توانید در این زمینه مشاوره بگیرید. تلفنی رایگان 24 ساعته شماره وکیل پایه یک دادگستری شبانه روزی و آنلاین املاک مسکن خانه آپارتمان زمین

نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه (بدون سرقفلی)

نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه (بدون سرقفلی) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه (تجاری)

نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه (تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار)

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه اداری (دفتر کار) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه مسکونی

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه مسکونی ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب ……………. ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . با وکالت / […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. . ماده ۲ – موضوع قرارداد عبارتست از تملیک منافع  ………..  دانگ/دستگاه/یک باب ………….   به آدرس    ……………………………………………….      دارای پلاک ثبتی شماره   ………..  […]

بیشتر بخوانید

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………….. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ………………… ساکن…………………………………………………………… مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه …….. …….. به پلاک و شماره ……………… فرعی از ……………………. اصلی […]

بیشتر بخوانید

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی فروشنده : آقای / خانم  ……………… فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ……… …. صادره ……………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………… خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی …………………… ساکن ……………………………………………………………… مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ……………. در حد …………. به پلاک و شماره ………………. به مساحت ………………. […]

بیشتر بخوانید

نمونه سند رسمی بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت

نمونه سند رسمی بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت فروشنده : آقای / خانم ……………. …………… فرزند :………. ………. بشناسنامه شماره ……… صادره ………………….. متولد……………………… به شماره ملی ……………………….. ساکن ………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم …………………….. فرزند : ………………. بشناسنامه شماره ……………. صادره …………………. متولد ……………………… به شماره ملی ………………………… ساکن ……………………………………………….. مورد معامله : تمامی …………………… یک قطعه زمین به پلاک و شماره ………………………   واقع در بخش ……………. به مساحت ……………… متر مربع ثبت شده تحت […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ۱٫ مشخصات طرفین قرارداد ۱٫ ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می […]

بیشتر بخوانید

قرارداد پیمانکاری حفر چاه

قرارداد پیمانکاری حفر چاه ۱٫ مشخصات طرفین قرارداد ۱٫ ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد. ۲٫ موضوع قرارداد […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی ۱٫ مشخصات طرفین قرارداد ۱٫ ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ ۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد […]

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان بدون حق فسخ

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان بدون حق فسخ ۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال . دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد […]

بیشتر بخوانید

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشأ آن، مالکیت خواهان یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده است. بنابراین در دعوای مالکیت خواهان همواره بر اساس وجود چنین رابطه ای خود را محق می داند و مسلماً به دلایلی استناد می نماید که بتواند چنین رابطه ای را ( مالکیت ) اثبات […]

بیشتر بخوانید

تصرف عدوانی چیست ،بررسی با رویکرد حقوقی

تصرف عدوانی چیست ،بررسی با رویکرد حقوقی – از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد تصرف عُدوانی یا زوروارانه یک موضوع حقوقی است و بمعنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک می‌باشد (مستأجر). اگر فردی مدعی غیرقانونی بودنِ رابطهٔ تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامهٔ دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود […]

بیشتر بخوانید

گلچین پرسش‌ها و سوالات الزام به تنظیم سند رسمی

گلچین پرسش‌ها و سوالات الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی […]

بیشتر بخوانید

قانون اراضی مستحدث و ساحلی ‌

قانون اراضی مستحدث و ساحلی ‌مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۲۹ ‌ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می‌شوند: ‌الف – اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا‌در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. ب – اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور […]

بیشتر بخوانید

تعریف انواع زمین موات و بایر و دایر

تعریف انواع زمین موات و بایر و دایر ? تعریف انواع زمین موات و بایر و دایر ?تفاوت تعریف اراضی : ۱٫دایر ۲٫بایر ۳٫موات (در اراضی شهری و غیر شهری ) بر اساس ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انواع اراضی دایر و بایر به شرح ذیل تعریف می گردد: دایر: اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ […]

بیشتر بخوانید

آشنایی با حق انتفاع و تفاوت آن با مالکیت منافع

آشنایی با حق انتفاع و تفاوت آن با مالکیت منافع انتفاع در لغت به معنای نفع گرفتن و سود بردن آمده و در اصطلاح فقه به معنای حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌مند شود. در قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر […]

بیشتر بخوانید

املاک مجهول المالک از نگاه ثبت اسناد و املاک

املاک مجهول المالک از نگاه ثبت اسناد و املاک تعریف: مجهول المالک از نظر قانون ثبت، املاکی است که طبق قانون ماده ۱۱ به ثبت عمومی گذاشته شده ولی در مهلت مقرر نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است،بدین جهت آن املاک را مجهول المالک تلقی می کنند البته متصرفین یا کسانی که حق تقاضای ثبت دارند هر زمان می توانند نسبت به این گونه املاک درخواست ثبت کرده و سند مالکیت دریافت کنند. ماده […]

بیشتر بخوانید
*********************************