با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره خانه و املاک در مشهد 

اخبار و مقالات

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقولنمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب ................

۱-۲ مستاجر/مستاجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد .........       ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب ...............

ماده ۲: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک

     تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قرارداد             دانگ / دستگاه / یک باب    به مساحت                    متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره             فرعی از               اصلی               واقع در بخش               حوزه ثبتی          دارای سند مالکیت به شماره                     صفحه        دفتر                        صادره بنام                      با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ                      فرعی به متراژ                     متر مربع / انباری فرعی                به متراژ                متر مربع/ تلفن دایر به شماره                              غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر / مستاجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است .

مطالعه کنید  نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

ماده ۳ : مدت اجاره

     مدت اجاره                               ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    ۱۳ لغایت     /    /    ۱۳ می باشد .

ماده ۴ : اجاره بهاء

     کل مبلغ اجاره بها مبلغ                                 ریال معادل                     تومان می باشد که مبلغ                                    ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چک شماره                    بانک                  شعبه                                 تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد                   توسط مستاجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵ : شروط و آثار قرارداد

     ۱-۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستاجره به مالکیت مستاجر در آید .

     ۲-۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵  قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره ..................... حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستاجر اقدام نمایند .

     ۳-۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

     ۴-۵- در صورتیکه مستاجر در مدت اجاره ، تمامی مبلغ اجاره بها را یکجا پرادخت کند ، عین مستاجره از همان تاریخ به مالکیت مستاجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت ........................................ از تاریخ پرداخت ، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵ اقدام نمایند . در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها ، مستاجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

مطالعه کنید  نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه (بدون سرقفلی)

     ۵-۵- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ....................... ماه تخلف نماید ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند . در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ............................................... ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به مستاجر به ضمیمه پیش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت ، مابقی را به مستاجر مسترد نماید .

     ۶-۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ،‌ مکلف است  به ازای هر ورز تاخیر معادل .................................. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود . خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

     ۷-۵- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پردخت کرده و معادل مبلغ ........................................................ ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     ۸-۵- مستاجر نمی تواند / می تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند . در صورتیکه طبق توافق مستاجر حق واگذاری ورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

مطالعه کنید  نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

     ۹-۵- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     ۱۰-۵- تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه / شوفاژ / کولر / آسانسور / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که نوع و میزان آن راعرف تعیین می کند .

ماده ۶

     کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است .

ماده ۷

     با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر ، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

ماده ۸

 این قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ ساعت .............. بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید.

                  محل امضاء و اثر انگشت موجر                                                 نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم


این پست را در شبکه های اجتماعی ارسال کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*********************************